• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Narada przedstawicieli Europy Środkowej i ChRL (16+1)w Pekinie

Narada przedstawicieli Europy Środkowej i ChRL (16+1) w Pekinie z udziałem reprezentanta Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski” i Fundacji Innowacja, w dniu 16 grudnia 2015roku, w sprawie odbudowy i rozwoju w XXI wieku pasa gospodarczego wzdłuż tradycyjnych „Jedwabnych Szlaków ”

 

 

 

Zanim dnia 16 grudnia 2015 roku zebrali się w kompleksie konferencyjnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL w Pekinie przedstawiciele 16 krajów Europy Środkowej celem zdefiniowania zadań związanych z budowy pasów gospodarczych wzdłuż lądowego „Jedwabnego Szlaku” i morskiego „Jedwabnego Szlaku”, które w długotrwałej swojej historii ( od czasów starożytnych i średniowiecznych ) służyły eksportowi chińskich produktów do Europy, Azji a nawet Afryki, Narodowa Komisja Rozwoju i Reformy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej, działając z upoważnienia Rady Państwa (rządu), przygotowały wydawnictwo zawierające wizję działania w sprawie współczesnej odbudowy wspomnianych „Jedwabnych Szlaków”, ze znacznym rozszerzeniem zakresu ich funkcjonowania w porównaniu z historyczną tradycja w tej dziedzinie. Nie tylko opracowano na początku 2015 roku dokument w tym zakresie firmowany przez wspomniane władze chińskie, ale przetłumaczono go na 16 języków, wszystkich krajów Europy Środkowej i udostępniono go poprzez Ambasady ChRL na terenach wspomnianych państw[1]. Jak wynika z analizy tego dokumentu, nowa inicjatywa chińska nie zmierza tylko do tego, aby w oparciu o odbudowanie lądowy i morski „Jedwabny Szlak” aktywizować chiński eksport na wspomnianych terenach, ale głownie o to, by na szeroka skalę rozwijać współpracę gospodarczą, ale też kulturalna, oświatową, społeczną z krajami przez które przebiegają wspomniane szlaki i które są zainteresowane wspomnianą współpracą z Chinami.. Przy tym rodzaje tej współpracy, których realizacje przewiduje się w ramach wspomnianych „Jedwabnych Szlaków,” obok wzmożonego handlu, zarówno w postaci eksportu Chin do tych krajów, jak i do eksportu z tych krajów do Chin, wspomniany program, przewiduje też szeroki rozwój inwestycji chińskich na terenie tych krajów i z tych krajów na tereny Chin, które obejmuje wspomniany „Jedwabny Szlak”, wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne zarówno produkcyjne ,handlowe jak tez oświatowe i kulturalne. jak też rozwiniecie szerokiego zakresu działalności kulturalnej, tym szczególnie dążenie do wzbogacenia panoramy życia kulturalnego zarówno poszczególnych krajów , jak i Chin o upowszechnienie treści kulturowych i naukowych dotąd słabo znanych narodowi chińskiemu i innym narodom ,lub znanych w ograniczonym zakresie, doprowadzając do wzbogacenia panoramy kulturalnej znacznej części współczesnego świata, rzeczywistą a nie pozorną wielokulturowością. Szczególnie ważne znaczenie w realizacji zadań związanych z tym przedsięwzięciem, jest zwiększenie współpracy oświatowej, choćby w postaci współpracy szkól i uczelni, któremu dla przykładu ma dobrze służyć ustanowienie przez ChRL w ramach tego przedsięwzięcia 15 tysięcy stypendiów chińskich dla młodych ludzi z krajów, objętych różnymi odmianami wspomnianego „Jedwabnego Szlaku”.

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ChRL i inni chińscy autorzy wspomnianej koncepcji, nie ograniczyli się jednak tylko do zaprezentowania w cytowanych dokumentach przeznaczonych głownie dla 16 krajów Europy Środkowej do realizacji, ale na przestrzeni 2015 roku, już zorganizowali szereg narad, w ramach wspomnianej inicjatywy nazywanej w skrócie 16+1, w których rozważano nie tylko cele, ale sposoby realizacji zaprezentowanych w omawianych dokumentach celów. Jedną z nich, była narada jesienią 2015 roku na terenie Chin, w której uczestniczyli zaproszeni poszczególnych 16 krajów głownie ich premierzy, a w której RP reprezentował nowo wybrany prezydent-Andrzej Duda. Na wspomnianej naradzie premierów, wspomniana inicjatywa chińska, została przyjęta z wielką aprobatą przez zgromadzonych reprezentantów krajów Europy Środkowej, a prezydent RP- Andrzej Duda- nie tylko zadeklarował wielki zamiar przełamania swoistego impasu i pustej deklaratywności z występującej w tym zakresie ze strony dotychczasowych władz polskich, ale rzeczywistą chęć wykorzystania nowych możliwości do faktycznego rozwijania szerokiej głównie gospodarczej współpracy polsko-chińskiej. Znalazło to znaczący oddźwięk ze strony władz chińskich, w rezultacie czego, polski prezydent nie tylko uczestniczył we wspomnianej naradzie, ale został jako z nielicznych obok premiera Węgier, Viktora Orbana, przyjęty prze prezydenta Chin- Xi Jinpinga-w której to rozmowie, nakreślone zostały szerokie zamiary współpracy głownie gospodarczej polsko-chińskiej w nadchodzącym okresie.

 

W takiej to sytuacji, narada zorganizowana przez MSZ ChRL, 16 grudnia 2015 roku, była kolejną naradą, w ramach której konkretyzowano formy i rodzaje współpracy, które mają służyć rozwijaniu efektywności współpracy 16 krajów Europy Środkowej i Chin, w ramach realizacji przedstawionej koncepcji „Jedwabnego Szlaku”. W pierwszej części wspomnianej narady, do przedstawionej przez stronę chińska koncepcji, takiej współpracy, odnieśli się do niej przede wszystkim zaproszeni na naradę, byli prezydenci, premierzy i wice premierzy poszczególnych krajów, wspomnianych 16 państw Europu Środkowej. Ze strony polskiej, w tej części obrad, wypowiedział się dobrze znany w Chinach, były wice premier rządu polskiego prof. dr hab. Grzegorz Kołodko, którego kilka książek, zostało wcześniej przetłumaczonych na język chiński i wydanych na tutejszym terenie, co spotkało się z życzliwym stosunkiem do tej twórczości wielu chińskich recenzentów i szerokiego kręgu chińskich czytelnikow.. W swoim wystąpieniu na naradzie z 16 grudnia 2015roku, prof. G. Kołodko, dał wyraz zadowolenia z faktu, że ChRL na przestrzeni ostatnich ponad 30 lat, rozwijał się w historycznie bezprecedensowej , dynamice, co pozwoliło narodowi chińskiemu osiągnąć znaczne sukcesy, stwarzające podstawy współcześnie, nie tylko utrzymania dalszej dużej dynamiki rozwojowej, ale znacznej do zapewnienia efektywnej poprawy standardu życia, znacznej części narodu chińskiego, co powoduje, że współczesny rynek chiński, staje się coraz bardziej intersujący dla eksporterów z wielu krajów, z tym z ojczyzny prof. G. Kołodki. Wśród wielu wystąpień w tej części konferencji, historycznie znaczących osób w dziejach poszczególnych krajów Europy Środkowej , wystąpienie prof. G. Kołodki, wyraźnie wyróżniało się znajomością chińskich realiów i skonkretyzowanym poparciem dla chińskiej inicjatywy realizacji szerokich zamiarów współpracy Chin, z krajami Europy Środkowej, w tym zwłaszcza z Polską.

 

W drugiej części omawianej konferencji, jej organizatorzy, poprosili uczestników z wszystkich krajów, aby podjęli pracę w trzech grupach roboczych, które zajmowały się próbą zdefiniowania zadań związanych z realizacją szeroko pojętych „Jedwabnych Szlaków”. W ten sposób dziewięcioosobowa grupa Polaków uczestniczących w konferencji, aktywnie została włączona do prac nad konkretyzacja zadań związanych z generalną konkretyzacją wspomnianych wielkich przedsięwzięć, przed którymi stanęło wszystkie 16 krajów Europy Środkowej, coraz aktywniej współpracujących w tym zakresie z przedstawicielami ChRL, przy tym, w tej fazie obrad, w której uczestniczyli po stronie polskiej głównie pracownicy naukowi, po stronie chińskiej, dominowali pracownicy i członkowie Chińskiej Akademii Nauk Społecznych. Jeśli chodzi o polskich uczestników wspomnianych obrad w sekcjach, , to należy wymienić posługując się chińskim programem konferencji[2], następujące osoby: Agnieszka McCaleb- profesor SGH, Dominik Mierzejewski-Uniwersytet Łódzki, Ivy Yu Yang- dyrektor Polsko-Chińskiego Ekonomicznego Kooperacyjnego Centrum, Katarzyna Golik naukowy pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN, Ksawery Burski- były ambasador Polski w Chinach, Patryk Kugiel-pracownik naukowy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie, Radosław Ryffel-prezydent Centrum Studiów Azjatyckich w Warszawie, Sławomir Mojman-Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Wojciech Pomykało- profesor nauk społecznych, zastępca przewodniczącego Komitetu Doradczego Stowarzyszenia Społecznego „Dom Polski”, prezes Fundacji Innowacja.

 

Wszyscy przedstawiciele naszego kraju, uczestniczący w obradach wspomnianych grup roboczych, w pełni poparli wielką chińską idee odbudowy i radykalnego rozwoju „Jedwabnych Szlaków” lądowych i morskich, zwracając uwagę, iż jest to wielka szansa dla przyspieszenia tempa rozwoju Europy Środkowej, która w dotychczasowej swej historii ostatnich dziesięcioleci , osiągnęła pewne korzystne sukcesy, ale której rozwój społeczno-gospodarczy, pozostaje w jaskrawej dysproporcji do zaawansowanego rozwoju krajów Europy Zachodniej a zwłaszcza Niemiec i Francji. W trakcie dyskusji na sekcji trzeciej, w której obok Radosława Ryffela, uczestniczył prof. Wojciech Pomykało, zwracano uwagę, iż realizacja w Polsce zadań związanych z realizacja koncepcji Jedwabnego Szlaku, znajduje się w początkowej fazie rozwoju, choć zaczyna już funkcjonować linia kolejowa pierwszego pociągu z miasta Chengdu do Łodzi, która przestaje już być linią jednostronną albowiem coraz więcej towarów przewożonych jest nie tylko z Chin do Polski, ale z Polski do Chin. Natomiast agencja kierowana przez Pana Radosława Ryffela, w coraz większym stopniu szeroko oddziałuje na polską opinię publiczna, przynosząc coraz bardziej rzetelną wiedzę o krajach azjatyckich, a zwłaszcza Chinach. Jednakże taka działalność w Polsce, nie jest w dostatecznym stopniu oparta o mocne podstawy materialne co wymaga odpowiedniego rozwiązania. Natomiast prof. W. Pomykało, zwrócił w trakcie dyskusji uwagę, iż najsłabszym ogniwem w realizacji zadań związanych z przygotowaniem do skutecznej współpracy polsko-chińskiej, jest brak kształcenia odpowiednich kadr w polskim systemie szkolnictwa wyższego, w ramach której działalności, przygotowywano by kadry do współpracy polsko-chińskiej, nie tylko w zakresie znajomości języka chińskiego i kultury chińskiej, ale też specyficzności chińskiej reformy gospodarczej, ewolucji chińskiej gospodarki, która we współczesnej fazie rozwojowej otwiera coraz większe możliwości, nie tylko importowania na terenie Polski wyrobów chińskich, ale na teren Chin wyrobów polskich, w tym wyrobów przemysłu najnowszych technik i zdrowej polskiej żywności. Inna słabością w dotychczasowej współpracy Europy Środkowej z Chinami, jest zdaniem prof. W.Pomykało-niedostateczna współpraca uczelni Europu Środkowej z uczelniami chińskimi a zwłaszcza brak upowszechnienia wiedzy o Europie, o właściwościach jej gospodarki a szczególnie cechach charakterystycznych dla Europejczyków, których znajomość ze strony chińskich partnerów, jest nieodzownym warunkiem, nie tylko w efektywnej współpracy polsko-chińskiej, ale efektywnej współpracy Chin z całym rejonem Europy Środkowej. Załączone zdjęcie przedstawia część uczestników jednej ze wspomnianych roboczych grup konferencji realizowanej z udziałem prof.W.Pomykało

 

Prof. W. Pomykało, w czasie pobytu na omawianej konferencji w Pekinie, nie tylko aktywnie uczestniczył jako zastępca przewodniczącego Komitetu Doradczego Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski” i prezes Fundacji Innowacja, w dyskusjach realizowanych w trakcie prac wspomnianych grup roboczych, ale przeprowadził indywidualną rozmowę z wice dyrektorem departamentu europejskiego MSZ ChRL, Panem Wang Wengogiem, znającego dobrze działalność Stowarzyszenia Społecznego „Dom Polski” i przekazał mu w imieniu prezesa wspomnianej organizacji Wiesława Klimczaka, odpowiednie. gorące pozdrowienia i podziękowania za popieranie tej organizacji w trakcie przebywania przez Pana Wang Wengoga w Polsce w czasie jego pracy w Ambasadzie ChRL w Warszawie, ale tez podziękowania za dalsza życzliwość wspomnianemu osoby dla organizacji Dom Polski”, już realizowanej z pozycji wysokiego urzędnika MSZ ChRL. W odpowiedzi na przekazane pozdrowienia i podziękowania za pomoc, dla Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”, Pan Wang Wengog stwierdził, iż strona chińska uważa, że zarówno bezpośrednio Pan prezes W. Klimczak, jak i cala organizacja „Dom Polski”, posiadają ogromne zasługi dla rozwoju współpracy polsko-chińskiej dla popularyzacji dorobku Chin w Polsce dla upowszechnienia w Polsce rzetelnej wiedzy o Chinach i nawiązywania realnej współpracy pomiędzy chińskim i polskim narodem. Poinformował tez prof. w. Pomykało, że bardzo dobrze są mu znane zasługi Stowarzyszenia Społecznego „Dom Polski” i osobiście Pana W. Klimczaka w upowszechnieniu rzetelnej wiedzy o współczesnym Tybecie, jego rozwoju i pomyślności jego mieszkańców. Uznaje też, i w pełni dostrzega potrzebę szczególnej roli Stowarzyszenia „Dom Polski” w inspirowaniu i rozwijaniu współpracy w ramach realizacji „Jedwabnego Szlaku”, co jest dla niego tym bardziej ważne, szczególnie dlatego że kierownictwo chińskiego MSZ, powierzyło mu współpracę z krajami Europy Środkowej w ramach realizacji grupy 16+1 , jako najważniejsze jego zadanie w nadchodzących latach.

 

W czasie pobytu w Pekinie, prof. W. Pomykało, jako wice przewodniczący Komitetu Doradczego Stowarzyszenia „Dom Polski” i prezes Fundacji Innowacja, został podjęty przez zastępcę sekretarza generalnego Międzynarodowego Chińskiego Stowarzyszenia do Współpracy i Porozumienia (CAFIU), Panią Zheng Yao, organizacji która w imieniu chińskiego parlamentu a zwłaszcza odpowiednika polskiego Senatu, współpracuje zwłaszcza z organizacjami społecznymi na całym świecie, w umacnianiu braterskiej współpracy między narodem chińskim a innymi narodami w duchu umacniania wzajemnego coraz lepszego zrozumienia i coraz efektywniejszej współpracy. Wspomniana organizacja współpracuje ze Stowarzyszeniem Obywatelskim „Dom Polski” już od szeregu lat, wspólnie organizując w Polsce konferencje międzynarodowe a zwłaszcza polsko-chińskie, uczestniczy też w wymianie doświadczeń i realizacji przedsięwzięć, dobrze służących narodowi polskiemu i chińskiemu. Pani Zheng Yao, zainteresowana była w trakcie rozmowy, możliwością udziału Stowarzyszenia „Dom Polski” i Fundacji Innowacja, i jego współpracą w realizacji zadań „Jedwabnego Szlaku”. Profesor W. Pomykało poinformował Panią Zheng Yao, iż Stowarzyszenie „Dom Polski” i Fundacja Innowacja, zainteresowane są inspiracją podjęcia przez jedną lub kilku uczelni polskich, zwłaszcza prywatnych, kształcenia kadr zdolnych podejmować i skutecznie realizować inicjatywy wielostronną j współpracą polsko-chińską , ze szczególnym jednak uwzględnieniem współpracy biznesowej. Intencją tej inspiracji ma być to, aby obok kształcenia ściśle sinologicznego, polegającego na przyswojeniu studentowi znajomości i zdolności posługiwania się językiem chińskim oraz przyswojeniem mu znajomości kultury chińskiej., wykreować systemy kształcenia, w ramach których absolwent takich studiów, byłby dobrze przygotowany do współpracy biznesowej z partnerami chińskimi. Idzie o uzyskanie takiego profilu absolwenta wspomnianych studiów, który mógłby zarówno wspomagać chińskich partnerów, choćby w działalnościach inwestycyjnych realizowanych na terenie Polski, ale też inspirować i pomagać a nawet wręcz realizować polski eksport do Chin tych towarów, które na rynku chińskim, kraju o wzrastającym standardzie życia, znacznej części obywateli, mogły zainteresować chińskich odbiorców. Innym zadaniem takiego absolwenta mogła by być możliwość udzielenia pomocy tym chińskim przedsiębiorcom, którzy zainteresowani są zarówno sprzedawaniem swoich towarów w Polsce, jak i inwestycjami chińskimi w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej.

 

W trakcie wspomnianej kolacji, obie uczestniczące w niej strony uzgodniły, że CAFIU, „Dom Polski” i Fundacja Innowacja, wspierać będą te polskie uczelnie, które będą zainteresowane uruchomieniem wspomnianego nowego modelu studiów, kształcących kadry dla realizacji zdań związanych z realizacją „Jedwabnego Szlaku” zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowej. Obok otoczenia opieką i realizacja współpracy z takimi polskimi i chińskimi uczelniami, które przygotowywałyby kadry dla realizacji zadań „Jedwabnego szlaku”, Pani Zheng Yao i prof. W. Pomykało ustalili, że Stowarzyszenie „Dom Polski” i Fundacja Innowacja, przedstawią CAFIU do dyskusji projekt jednorocznego kursu dla studentów chińskich, realizowanego internetowo, który przygotuje ich do działalności biznesowej, kulturalnej i edukacyjnej w Polsce i innych krajach Europy Środkowej oraz całej Europy a który realizowany byłby przez Fundację Innowacja, razem z polskimi uczelniami, gotowymi podjąć się takiego działania pod protektoratem zarówno Stowarzyszenia „Dom Polski”, jak i „CAFIU”. Na zakończenie rozmów prof. W. Pomykało z Panią Zheng Yao, prof. Pomykało zaproponował, aby w kwietniu 2016 roku, delegacja „Domu Polskiego” i Fundacji Innowacja w składzie czteroosobowym odwiedziła Chiny, a w maju 2016 roku, czteroosobowa delegacja „CAFIU”, odwiedziła Polskę. Przy tym strona polska przedstawi stronie chińskiej w najbliższym czasie swoje propozycje dotyczące dalszej ,owocnej współpracy z „CAFIU”. Obie strony uznały przy tym, iż współpraca organizacji społecznych, wnosi szczególnie doniosły wkład we współpracę, wzajemne zrozumienie i korzystne rozwiązywanie problemów współżycia między narodami, co potwierdziła dotychczasowa współpraca „CAFIU” i Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”. Wspomniana kolacja i rozmowy na niej przeprowadzone znalazły swój wyraz w odnotowaniu omawianej kolacji i rozmów na niej przeprowadzonej na stronie internetowej „CAFIU”[3].

 

Biorąc to wszystko pod uwagę, należy stwierdzić, że konferencja odbyta 16 grudnia 2015 roku w Pekinie oraz rozmowy prowadzone w jej trakcie przez przedstawiciela Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski” i prezesa Fundacji Innowacja prof. W. Pomykało, otwierają nowe możliwości współpracy, między prezentowanymi partnerami chińskimi i polskimi zarówno w roku 2016, jak i w latach następnych. Bilans dotychczasowej współpracy Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski” i „CAFIU”, stwarza ku temu szczególnie korzystne przesłanki.

 


[1] Porównaj „Jedwabne Szlaki XXI wieku. Wizja i działania w spawie wspólnego budowania Pasa Gospodarczego wzdłuż Jedwabnego Szlaku i Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI wieku. ”Wydawnictwo Ambasady CRL w Polsce.

[2] Program konferencji, grudzień 2015 rok, Pekin

[3] Na stronie internetowe CAFIU ( por.www.cafiu.org.cn)

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 161 lok. 2.
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22)....
e-mail: biuro@dompolski.org.pl
Komórka: + 48 602 744 611 [Sekretarz Zarządu]
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl