• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Doroczne sprawozdanie finansowo-merytoryczne za rok 2017

Zgodnie z obowiązującymi przepisami formalnymi, w dniu 16 lipca 2017 roku Stowarzyszenie przesłało do Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście doroczne sprawozdanie finansowe.

Ponadto, w myśl przepisów, opracowany został oficjalny formularz sprawozdawczy za rok 2017 Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej wymagany od organizacji pożytku publicznego. Kopia formularza w załączeniu.

Materiały sprawozdawcze zostały umieszczone na stronach internetowych Ministerstwa. Fakt ten potwierdza pismo Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego datowane 16 lipca 2018. Rejestracja materiałów sprawozdawczych w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego jest wymogiem formalnym, aby organizacja w danym roku kalendarzowym mogła korzystać z 1% odpisu podatkowego. Warto przypomnieć, że w minionym roku organizacja dysponowała dochodem zamykającym się sumą 41 885, 61 gr. W powyższej sumie znajduje się kwota 4 424, 20 zł pochodząca z wpłat 1% podatku dochodowego. Dominującym wydatkiem organizacji w ubiegłym roku były koszty utrzymania lokalu biurowego w Warszawie. Wynajęcie powyższego biura jest czynnikiem ogniskującym kontakty i wydarzenia organizacji. Ponadto część dochodów została spożytkowana na aktywność statutową Stowarzyszenia. Ponadto część dochodów spożytkowana została na organizację wydarzeń poststudenckiego ruchu społecznego oraz obywatelskiego ruchu międzynarodowego. W kwocie tej mieszczą się koszty imprez organizowanych w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica oraz w Sali Konferencyjnej Domu Polonia. Dodatkowo część dochodów przeznaczona była na wydawnictwa z okazji 30 rocznicy powstania Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego. Ukazały się dwie pozycje wydawnicze poświęcone historii aktywności turystycznej i ekonomicznej ZSP. Uzyskane środki pomogły w przeprowadzeniu dorocznej konferencji poświęconej obywatelskiej tradycji środowiska polskiej inteligencji. Odbyła się ona w Sali lustrzanej Pałacu Staszica. Najbardziej stosownym dla tego celu obiekcie architektonicznym stolicy.

Problematyce patriotycznych tradycji polskiej inteligencji poświęcone było także seminarium odbyte w Sali Klubu Profesorskiego UW.

Rozpoczęta została praca nad wieloletnim programem rozwoju samorządności różnych jej form krajowych i terytorialnych. Powstał projekt organizacji dorocznych konferencji poświęconych problematyce samorządności społecznej. Wiodącym tematem tej konferencji było kształtowanie i doskonalenie wzajemnych relacji obywatelskich i państwowych. Powstawanie tego programu inspirowało kreację inicjatyw przedsiębiorczości obywatelskiej. Stowarzyszenie rejestrowało ten proces w swoich wydawnictwach i na swoich stronach internetowych.

                Trwały prace przygotowawcze do odbycia konferencji krajowej pod nazwą „Samorządy terytorialne elementem demokratycznego państwa”.

                Ważną częścią aktywności Stowarzyszenia w roku 2017 była problematyka międzynarodowa. Przedmiotem naszego zainteresowania stała się kontynuacja współpracy z podmiotami społecznymi europejskimi i azjatyckimi.

                Zdominowana została przez 25-lecie współpracy Stowarzyszenia z CAFIU (Chińskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej). Nastąpiła wymiana delegacji obydwóch organizacji, które odwiedziły Polskę oraz Chiny. Głównym akcentem 25-lecia współpracy stały się wydarzenia rocznicowe w Warszawie i Pekinie. Miały one miejsce na seminarium i na konferencji w Muzeum Niepodległości oraz gmachu Wspólnoty Polskiej. Opracowany został obszerny materiał informacyjny o historii współpracy wydany w języku polskim i angielskim. Przygotowany także został szósty numer wydawnictwa książkowego pod nazwą „Polska-Chiny. Współpraca Społeczna”. W tym wydawnictwie zamieszczone zostaną materiały informacyjne o współpracy. Myślą przewodnią rozwijającej się współpracy jest hasło „Partnerstwo polsko-chińskiej współpracy”.

                Tematyka polsko-chińskiej współpracy społecznej dominowała na imprezach reaktywujących „Jedwabny Szlak”.

                Stowarzyszenie w 2017 roku prowadziło swoją stronę internetową oraz korzystało z usług instytucji Akademia WWW, świadczącej usługi informatyczne. Zgodnie z utrwalonym zwyczajem we wrześniu 2017 roku odbyło się doroczne zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Oceniono minioną działalność i określono nowe zadania.

                Po raz pierwszy wręczone zostały wyróżnienia Stowarzyszenia w postaci statuetki Laur Obywatelski. Wyróżnienie powyższe ustalone zostało na poprzednim Zgromadzeniu. Wyróżniani nimi będą zarówno członkowie Stowarzyszenia, jak i ludzie spoza jego Struktur będący wzorem zachowań obywatelskich. Władze Stowarzyszenia pracowały w składzie wybranym na poprzednim zgromadzeniu. Dokonano wyłącznie dopełniających regulacji:

                Patryk Angelard, dotychczasowy członek zarządu powołany został na jednego z wice-prezesów zarządu.
Komisja rewizyjna Stowarzyszenia wybrała Józefa Woźniakowskiego na swojego przewodniczącego.

 

 

Sekretariat Stowarzyszenia
Warszawa, 16 lipca 2018

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
Ul.Wspólna 65 a lok 31,32
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22) 621-11-19
Faks:  +48(22) 621 11 19
Komórka: + 48 601237527
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl