• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Obywatelskiego “Dom Polski”

Zdjęcie25 czerwca 2019 r. o godz. 14.oo w sali Klubu Profesorskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa ul. Oboźna 6 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Obywatelskiego “Dom Polski”.

 

>W imieniu Zarządu Uprzejmie zapraszam do udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Obywatelskiego “Dom Polski”.
Zebranie odbędzie się 25 czerwca (wtorek) 2019 r. godz. 14.oo (I termin, w przypadku braku kworum II termin zebrania o godz. 14.15) w sali Klubu Profesorskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa ul. Oboźna 6 (możliwe wejście przez bramę główną UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).
Celem Walnego Zebrania Członków jest przyjęcie sprawozdań oraz uchwalenie programu działalności na kolejną kadencję.
Antoni Dragan
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Obywatelskiego “Dom Polski”
Warszawa 24 maja 2019<


W załączeniu proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Obywatelskiego “Dom Polski”

 

Proponowany porządek obrad
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Obywatelskiego “Dom Polski”
w dniu 25 czerwca 2019 r.


1.    Otwarcie zebrania
2.    Wybór Przewodniczącego
3.    Przyjęcie porządku i regulaminu obrad (wybór protokolanta)
4.    Wybór Komisji:
a)    Mandatowo-Skrutacyjnej
b)    Wyborczej
c)    Uchwał i Wniosków
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
6.    Dyskusja i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
7.    Dyskusja nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia
8.    Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejna kadencję
9.    Przyjęcie uchwał i wniosków
10.    Zamknięcie obrad

Dziękujemy wszystkim osobom które dokonały już w bieżącym roku wpłaty na cele statutowe Stowarzyszenia ”Dom Polski”. Zgodnie z obowiązującymi od kilka lat zasadami prosimy członków i sympatyków Stowarzyszenia o doroczną wpłatę w wysokości 150 zł na  cele statutowej działalności Stowarzyszenia, na konto Stowarzyszenia: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

Dzięki tym wpłatom Stowarzyszenie może opłacić podstawowe koszty funkcjonowania, takie jak: czynsz  za lokal, utrzymanie domeny internetowej, itp. Pragniemy jednocześnie poinformować, że posiadane środki pozwoliły Stowarzyszeniu na uregulowanie wszelkich zaległości oraz na bieżące opłacenie czynszu za lokal do kwietnia br. włącznie.  W związku  z tym  bardzo prosimy o doroczną wpłatę na cele statutowe, bo np. wpłaty deklarowane z tytułu  1%, zostaną nam przekazane dopiero w końcu okresu wakacyjnego.  Bardzo zależy nam na utrzymaniu dotychczasowego lokalu(umowa najmu kończy się w sierpniu 2019r.) i w związku  z tym  bardzo chcemy unikać zaległości w tych opłatach, bo utrudni to nam rozmowy w tej sprawie. Bardzo liczymy na życzliwe potraktowanie tej prośby!

Zarząd Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
Ul.Wspólna 65 a lok 31,32
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22) 621-11-19
Faks:  +48(22) 621 11 19
Komórka: + 48 601237527
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl