• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Projekt Statutu Stowarzyszenia Obywatelskiego Dom Polski


ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


1.    Stowarzyszenie Obywatelskie pod nazwą Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski”, zwane w dalszej części niniejszego Statutu „Stowarzyszeniem” zostało założone w 1996 roku a następnie zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w 2003 roku.
2.    Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach (tj.: Dz. U. z 2019, poz. 713) oraz postanowień niniejszego Statutu.
3.    Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego.
4.    Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku oraz pieczęci podłużnej wskazującej nazwę i siedzibę Stowarzyszenia.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

1.    Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ono prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2.    Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.    Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, spółki w kraju i za granicą oraz występować jako członek krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych na zasadach pełnej autonomii.
4.    Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „Ustawą o działalności pożytku publicznego”).
5.    Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.

§ 5

Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieokreślony.

§ 6

Stowarzyszenie może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym celom obranym przez Stowarzyszenie, przyczyniającym się do realizacji celu Stowarzyszenia lub dla samemu Stowarzyszeniu.

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
Ul.Wspólna 65 a lok 31,32
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22) 621-11-19
Faks:  +48(22) 621 11 19
Komórka: + 48 601237527
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl