• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Projekt Statutu Stowarzyszenia Obywatelskiego Dom Polski

ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1)    upowszechnienie współczesnego rozumienia polskiej racji stanu i kształtowania postaw wyrażających się w działaniu obywateli służącym dobru Rzeczpospolitej Polskiej;
2)    budowanie zrębów nowej narodowej i lokalnej demokracji opartych na uczuciach patriotycznych i uniwersalnych;
3)    działanie na rzecz wszechstronnej integracji Polski z Europą i światem traktując intelektualny, gospodarczy i kulturalny dorobek Polonii jako pomost do politycznych i gospodarczych struktur ponadnarodowych;
4)    jednoczenie Polaków mieszkających za granicą i tworzenie warunków dla pełnego ich uczestnictwa w politycznym, społecznym i gospodarczym życiu kraju;
5)    przybliżanie Polakom – żyjącym zarówno w kraju jak i za granicą – współczesnego rozumienia polskiej racji stanu;
6)    wszechstronne umacnianie państwa polskiego, społeczeństwa obywatelskiego oraz dobrosąsiedzkiego jego współżycia;
7)    podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
8)    działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
9)    działalność na rzecz podniesienia kompetencji społecznych, kulturowych i obywatelskich dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wszechstronną edukację kulturalną;
10)    działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11)    działalność w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
12)    działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
13)    upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
14)    upowszechnianie wiedzy i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie nowoczesnej edukacji kulturalnej;
15)    działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz promowanie wartości europejskich;
16)    rozwijanie obywatelskiej aktywności  i postaw proekologicznych i prozdrowotnych;
17)    pomoc Polonii i Polakom za granicą;
18)    promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)    szeroką działalność edukacyjną, kulturalną i popularyzatorską;
2)    współdziałanie ze środowiskami naukowymi i twórczymi, m.in. poprzez organizowanie konferencji naukowych, sympozjów i szkoleń;
3)    współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi, partiami politycznymi i organizacjami pozarządowymi, w tym regionalnymi i lokalnymi instytucjami zajmującymi się pokrewną problematyką;
4)    popularyzowanie tradycji polskiego uniwersalizmu kulturowego i cywilizacyjnego;
5)    organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz innych form przekazywania wiedzy nie mających formy kształcenia ustawicznego, w tym także działalności doradczej i poradniczej oraz własnych programów edukacyjnych objętych celami Stowarzyszenia;
6)    tworzenie, organizowanie i realizacja programów kulturalnych, edukacyjno-naukowych, społecznych i informacyjnych związanych z celami Stowarzyszenia;
7)    prowadzenie kampanii społecznych;
8)    organizowanie, finansowanie i wspieranie  inicjatyw  społecznych, kulturalnych i artystycznych, w tym m.in. seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów i spotkań, warsztatów, wystaw, akcji twórczych, gali, festiwali, wydarzeń muzycznych itp., o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym
9)    prowadzenie działalności publicystycznej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej poprzez wydawanie książek, czasopism, broszur, wydawnictw specjalnych, a także ich rozprzestrzenianie w formie bezpłatnej dystrybucji;
10)    upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Stowarzyszenia;
11)    wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych;
12)    organizowanie wokół idei Stowarzyszenia ruchu społecznego oraz aktywizowanie na jego rzecz ludzi i instytucji z obszaru nauki, kultury, sportu, oświaty, biznesu, współpracy międzynarodowej w kraju i za granicą;
13)    wspieranie działalności dobroczynnej;
14)    wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami;
15)    promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
16)    organizowanie, prowadzenie i wspieranie wolontariatu, akcji charytatywnych, edukacyjnych, kulturalnych i społecznych.

§ 9

1.    Dla osiągnięcia swych statutowych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Stowarzyszenia.
2.    Stowarzyszenie realizując cele statutowe może zatrudniać pracowników oraz współpracować z wolontariuszami.
3.    Stowarzyszenie może współpracować z organami administracji państwowej, z organami samorządów terytorialnych i zawodowych, z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, z placówkami naukowymi i kulturalno-oświatowymi, z przedsiębiorstwami, a także z innymi osobami prawnymi i osobami fizycznymi w ramach wykonywania celów Statutowych.

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
Ul.Wspólna 65 a lok 31,32
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22) 621-11-19
Faks:  +48(22) 621 11 19
Komórka: + 48 601237527
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl