• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Projekt Statutu Stowarzyszenia Obywatelskiego Dom Polski

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

1.    Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)    członków zwyczajnych;
2)    członków wspierających;
3)    członków honorowych.
2.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3.    Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.


§ 11

1.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również cudzoziemiec polskiego pochodzenia, bez względu na miejsce zamieszkania.
2.    Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji wraz z pisemną rekomendacją udzieloną przez dwóch członków zwyczajnych.
3.    Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały.
4.    O podjęciu uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zarząd zawiadamia pisemnie zainteresowanego.
5.    W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały, złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 12

1.    Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1)    wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2)    uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym;
3)    brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
4)    zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
5)    udziału w działalności programowo-organizacyjnej.
2.    Członek Stowarzyszenia może udzielić pisemnego pełnomocnictwa osobie mającej pełną zdolność do czynności prawnych do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1 z wyjątkiem prawa do bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia.

§ 13

1.    Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1)    przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
2)    czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
3)    dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
2.    Składki członkowskie są dobrowolne. Wysokość składek ustala na początku każdego roku kalendarzowego Zarząd.


§ 14

1.    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
2.    Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
3.    Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4.    Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.


§ 15

1.    Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2.    Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3.    Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje mu tylko głos doradczy.
4.    Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
5.    Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 16

1.    Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)    dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań, w szczególności zobowiązań finansowych, w stosunku do Stowarzyszenia;
2)    śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
3)    wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
a.    nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
b.    działania na szkodę Stowarzyszenia.
2.    Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
3.    Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających i honorowych.

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
Ul.Wspólna 65 a lok 31,32
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22) 621-11-19
Faks:  +48(22) 621 11 19
Komórka: + 48 601237527
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl