• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Projekt Statutu Stowarzyszenia Obywatelskiego Dom Polski

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE STOWARZYSZENIA I ORGANY DORADCZE

§ 17

1.    Władzami Stowarzyszenia są:
1)    Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem Członków”;
2)    Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”;
3)    Komisja Rewizyjna;
2.    Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
3.    Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków w tym zakresie.
4.    Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
5.    Organami doradczymi Stowarzyszenia jest Rada i Komitet Doradczy.

A: WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 18

1.    Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2.    Walne Zebranie Członków może być:
a.    Zwyczajne;
b.    Nadzwyczajne.
3.    Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a.    z własnej inicjatywy;
b.    na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;
c.    na pisemny wniosek 1/3 liczby Członków Stowarzyszenia.
5.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6.    W przypadku braku zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w terminach wskazanych powyżej, Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.
7.    Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
8.    Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.
9.    Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków, chyba że Statut stanowi inaczej.
10.    W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1)    podejmowanie uchwał o kierunkach działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
2)    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3)    udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
4)    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa;
5)    powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
6)    powoływanie i odwoływanie członków Rady;
7)    uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia;
8)    zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
9)    nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia;
10)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia;
11)    dokonywanie zmian w Statucie;
12)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
13)    decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 20

Uchwały o połączeniu się z innym podmiotem podejmowane są przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

B: ZARZĄD
§ 21

1.    Zarząd składa się z 5 do 7 osób.
2.    Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.
3.    Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:
1)    kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
2)    realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków zgodnie z celami statutowymi;
3)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
4)    zarządzaniem majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
5)    uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu;
6)    podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego;
7)    podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych;
8)    przyjmowanie i wykreślanie z listy członków;
9)    podejmowanie uchwały o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowym i zagranicznych;
10)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
11)    rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia;
12)    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

C: KOMISJA REWIZYJNA
§ 23

1.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.
2.    Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
3.    Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków.
4.    W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
5.    Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 24
1.    Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)    kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym w szczególności stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd;
2)    występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
3)    prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków;
4)    zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem;
5)    składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu;
6)    składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności za każdy zakończony rok kadencji.

§ 25

1.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej obywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
2.    Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3.    Uchwała w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków może zostać podjęta wyłącznie w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

D: ORGANY DORADCZE
§ 26

1.    Organami doradczymi Stowarzyszenia są Rada i Komitet Doradczy.
2.    Rada składa się z 15 do 30 członków wybieranych na Walnym Zebraniu Członków. Radzie przewodniczy, z urzędu, Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
3.    Członkowie wspierający tworzą Komitet Doradczy. Przewodniczący Komitetu Doradczego – wybrany przez członków Komitetu – uczestniczy w pracach Zarządu z głosem doradczym.

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
Ul.Wspólna 65 a lok 31,32
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22) 621-11-19
Faks:  +48(22) 621 11 19
Komórka: + 48 601237527
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl