• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Projekt Statutu Stowarzyszenia Obywatelskiego Dom Polski

ROZDZIAŁ V: MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 27

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1)    wpływów z darowizn, składek, zapisów, spadków, środków pochodzących z ofiarności prywatnej oraz zbiórek publicznych;
2)    wpływów z dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych oraz grantów;
3)    wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, itp.);
4)    innych źródeł.

§ 28

1.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
2.    Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 29

Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
Ul.Wspólna 65 a lok 31,32
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22) 621-11-19
Faks:  +48(22) 621 11 19
Komórka: + 48 601237527
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl