• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Projekt Statutu Stowarzyszenia Obywatelskiego Dom Polski

- PROJEKT -
Statut Stowarzyszenia Obywatelskiego
„Dom Polski”

 ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


1.    Stowarzyszenie Obywatelskie pod nazwą Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski”, zwane w dalszej części niniejszego Statutu „Stowarzyszeniem” zostało założone w 1996 roku a następnie zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w 2003 roku.
2.    Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach (tj.: Dz. U. z 2019, poz. 713) oraz postanowień niniejszego Statutu.
3.    Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego.
4.    Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku oraz pieczęci podłużnej wskazującej nazwę i siedzibę Stowarzyszenia.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

1.    Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ono prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2.    Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.    Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, spółki w kraju i za granicą oraz występować jako członek krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych na zasadach pełnej autonomii.
4.    Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „Ustawą o działalności pożytku publicznego”).
5.    Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.

§ 5

Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieokreślony.

§ 6

Stowarzyszenie może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym celom obranym przez Stowarzyszenie, przyczyniającym się do realizacji celu Stowarzyszenia lub dla samemu Stowarzyszeniu.


ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1)    upowszechnienie współczesnego rozumienia polskiej racji stanu i kształtowania postaw wyrażających się w działaniu obywateli służącym dobru Rzeczpospolitej Polskiej;
2)    budowanie zrębów nowej narodowej i lokalnej demokracji opartych na uczuciach patriotycznych i uniwersalnych;
3)    działanie na rzecz wszechstronnej integracji Polski z Europą i światem traktując intelektualny, gospodarczy i kulturalny dorobek Polonii jako pomost do politycznych i gospodarczych struktur ponadnarodowych;
4)    jednoczenie Polaków mieszkających za granicą i tworzenie warunków dla pełnego ich uczestnictwa w politycznym, społecznym i gospodarczym życiu kraju;
5)    przybliżanie Polakom – żyjącym zarówno w kraju jak i za granicą – współczesnego rozumienia polskiej racji stanu;
6)    wszechstronne umacnianie państwa polskiego, społeczeństwa obywatelskiego oraz dobrosąsiedzkiego jego współżycia;
7)    podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
8)    działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
9)    działalność na rzecz podniesienia kompetencji społecznych, kulturowych i obywatelskich dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wszechstronną edukację kulturalną;
10)    działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11)    działalność w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
12)    działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
13)    upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
14)    upowszechnianie wiedzy i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie nowoczesnej edukacji kulturalnej;
15)    działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz promowanie wartości europejskich;
16)    rozwijanie obywatelskiej aktywności  i postaw proekologicznych i prozdrowotnych;
17)    pomoc Polonii i Polakom za granicą;
18)    promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)    szeroką działalność edukacyjną, kulturalną i popularyzatorską;
2)    współdziałanie ze środowiskami naukowymi i twórczymi, m.in. poprzez organizowanie konferencji naukowych, sympozjów i szkoleń;
3)    współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi, partiami politycznymi i organizacjami pozarządowymi, w tym regionalnymi i lokalnymi instytucjami zajmującymi się pokrewną problematyką;
4)    popularyzowanie tradycji polskiego uniwersalizmu kulturowego i cywilizacyjnego;
5)    organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz innych form przekazywania wiedzy nie mających formy kształcenia ustawicznego, w tym także działalności doradczej i poradniczej oraz własnych programów edukacyjnych objętych celami Stowarzyszenia;
6)    tworzenie, organizowanie i realizacja programów kulturalnych, edukacyjno-naukowych, społecznych i informacyjnych związanych z celami Stowarzyszenia;
7)    prowadzenie kampanii społecznych;
8)    organizowanie, finansowanie i wspieranie  inicjatyw  społecznych, kulturalnych i artystycznych, w tym m.in. seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów i spotkań, warsztatów, wystaw, akcji twórczych, gali, festiwali, wydarzeń muzycznych itp., o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym
9)    prowadzenie działalności publicystycznej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej poprzez wydawanie książek, czasopism, broszur, wydawnictw specjalnych, a także ich rozprzestrzenianie w formie bezpłatnej dystrybucji;
10)    upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Stowarzyszenia;
11)    wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych;
12)    organizowanie wokół idei Stowarzyszenia ruchu społecznego oraz aktywizowanie na jego rzecz ludzi i instytucji z obszaru nauki, kultury, sportu, oświaty, biznesu, współpracy międzynarodowej w kraju i za granicą;
13)    wspieranie działalności dobroczynnej;
14)    wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami;
15)    promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
16)    organizowanie, prowadzenie i wspieranie wolontariatu, akcji charytatywnych, edukacyjnych, kulturalnych i społecznych.

§ 9

1.    Dla osiągnięcia swych statutowych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Stowarzyszenia.
2.    Stowarzyszenie realizując cele statutowe może zatrudniać pracowników oraz współpracować z wolontariuszami.
3.    Stowarzyszenie może współpracować z organami administracji państwowej, z organami samorządów terytorialnych i zawodowych, z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, z placówkami naukowymi i kulturalno-oświatowymi, z przedsiębiorstwami, a także z innymi osobami prawnymi i osobami fizycznymi w ramach wykonywania celów Statutowych.


ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

1.    Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)    członków zwyczajnych;
2)    członków wspierających;
3)    członków honorowych.
2.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3.    Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.


§ 11

1.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również cudzoziemiec polskiego pochodzenia, bez względu na miejsce zamieszkania.
2.    Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji wraz z pisemną rekomendacją udzieloną przez dwóch członków zwyczajnych.
3.    Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały.
4.    O podjęciu uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zarząd zawiadamia pisemnie zainteresowanego.
5.    W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały, złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 12

1.    Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1)    wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2)    uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym;
3)    brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
4)    zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
5)    udziału w działalności programowo-organizacyjnej.
2.    Członek Stowarzyszenia może udzielić pisemnego pełnomocnictwa osobie mającej pełną zdolność do czynności prawnych do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1 z wyjątkiem prawa do bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia.

§ 13

1.    Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1)    przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
2)    czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
3)    dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
2.    Składki członkowskie są dobrowolne. Wysokość składek ustala na początku każdego roku kalendarzowego Zarząd.


§ 14

1.    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
2.    Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
3.    Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4.    Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.


§ 15

1.    Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2.    Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3.    Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje mu tylko głos doradczy.
4.    Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
5.    Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 16

1.    Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)    dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań, w szczególności zobowiązań finansowych, w stosunku do Stowarzyszenia;
2)    śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
3)    wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
a.    nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
b.    działania na szkodę Stowarzyszenia.
2.    Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
3.    Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających i honorowych.


ROZDZIAŁ IV: WŁADZE STOWARZYSZENIA I ORGANY DORADCZE

§ 17

1.    Władzami Stowarzyszenia są:
1)    Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem Członków”;
2)    Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”;
3)    Komisja Rewizyjna;
2.    Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
3.    Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków w tym zakresie.
4.    Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
5.    Organami doradczymi Stowarzyszenia jest Rada i Komitet Doradczy.

A: WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 18

1.    Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2.    Walne Zebranie Członków może być:
a.    Zwyczajne;
b.    Nadzwyczajne.
3.    Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a.    z własnej inicjatywy;
b.    na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;
c.    na pisemny wniosek 1/3 liczby Członków Stowarzyszenia.
5.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6.    W przypadku braku zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w terminach wskazanych powyżej, Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.
7.    Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
8.    Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.
9.    Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków, chyba że Statut stanowi inaczej.
10.    W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1)    podejmowanie uchwał o kierunkach działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
2)    rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3)    udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
4)    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa;
5)    powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
6)    powoływanie i odwoływanie członków Rady;
7)    uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia;
8)    zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
9)    nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia;
10)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia;
11)    dokonywanie zmian w Statucie;
12)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
13)    decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 20

Uchwały o połączeniu się z innym podmiotem podejmowane są przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

B: ZARZĄD
§ 21

1.    Zarząd składa się z 5 do 7 osób.
2.    Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków.
3.    Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:
1)    kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
2)    realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków zgodnie z celami statutowymi;
3)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
4)    zarządzaniem majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
5)    uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu;
6)    podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego;
7)    podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych;
8)    przyjmowanie i wykreślanie z listy członków;
9)    podejmowanie uchwały o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowym i zagranicznych;
10)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
11)    rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia;
12)    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

C: KOMISJA REWIZYJNA
§ 23

1.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.
2.    Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
3.    Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków.
4.    W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
5.    Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 24
1.    Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)    kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym w szczególności stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd;
2)    występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
3)    prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków;
4)    zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem;
5)    składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu;
6)    składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności za każdy zakończony rok kadencji.

§ 25

1.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej obywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
2.    Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3.    Uchwała w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków może zostać podjęta wyłącznie w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

D: ORGANY DORADCZE
§ 26

1.    Organami doradczymi Stowarzyszenia są Rada i Komitet Doradczy.
2.    Rada składa się z 15 do 30 członków wybieranych na Walnym Zebraniu Członków. Radzie przewodniczy, z urzędu, Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
3.    Członkowie wspierający tworzą Komitet Doradczy. Przewodniczący Komitetu Doradczego – wybrany przez członków Komitetu – uczestniczy w pracach Zarządu z głosem doradczym.


ROZDZIAŁ V: MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 27

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1)    wpływów z darowizn, składek, zapisów, spadków, środków pochodzących z ofiarności prywatnej oraz zbiórek publicznych;
2)    wpływów z dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych oraz grantów;
3)    wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, itp.);
4)    innych źródeł.

§ 28

1.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
2.    Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 29

Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.


ROZDZIAŁ VI: ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 31

1.    Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków określi także sposób likwidacji i przeznaczenia majątku.

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
Ul.Wspólna 65 a lok 31,32
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22) 621-11-19
Faks:  +48(22) 621 11 19
Komórka: + 48 601237527
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl