• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

O nas

Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski” powstało w 1996 roku, jako inicjatywa obywatelska, wyrastająca z potrzeby patriotycznej troski o los kraju i jej obywateli. Tradycje organizacji nawiązują do spuścizny wielopokoleniowego dorobku Polaków, kierujących się ideą racji stanu i polskich interesów wkomponowanych w ład, pokój i bezpieczeństwo społeczne.

 

Tradycje Stowarzyszenia nawiązują do patriotycznej spuścizny i wielowiekowego dorobku organizacji i stowarzyszeń Polaków walczących i budujących swoje miejsce na ziemi i mimo różnic poglądów i różnych wizji Państwa równie silnie miłujących swój kraj. Jest rzeczą oczywistą, że pojęcie patriotyzmu, tradycja i nasze polskie losy nie mogą. być propagandową wizytówką jednej opcji politycznej, organizacji czy stowarzyszeń.

 

Jesteśmy przeciwko monopolowi i zawłaszczaniu przez Wspólnote Polską praw do reprezentowania i artykułowania interesów Polonii. Deklarujemy natomiast, gotowość do współpracy ze wszystkimi, którym jej los nie jest obcy. Współdziałanie zarówno ze Wspólnotą Polską jak i innymi organizacjami w rozwiązywaniu trudnych problemów Polaków, gdziekolwiek na świecie znajdują się ich skupiska, na wschodzie, na zachodzie Europy czy też na innych kontynentach, wypracowywanie stanowiska wobec tych problemów i reprezentowanie wobec władz parlamentarnych, rządowych i samorządowych– oto nasze podstawowe działania.

 

Pierwszą Deklarację Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski" zdominowały sformułowania odnoszące się do poczucia bezpieczeństwa Polek, Polaków i polskich rodzin w obliczu przemian. Deklaracja ta nie straciła dziś nic ze swej aktualności, jednakże dynamiczny rozwój sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju, wymaga podkreślenia niektórych jej priorytetów.

 

Dziś stajemy wobec nowych wyzwań. Jesteśmy w sojuszu obronnym NATO, za rok będziemy pełnoprawnym członkiem wielkiej wspólnoty Narodów Europy. Ta sytuacja skłoniła władze Stowarzyszenia do sformułowania nowej deklaracji ideowej, przedstawienia jej do dyskusji i zatwierdzenia przez członków. Nowej, nie znaczy innej ideowo, a jedynie uwzględniającej nowe uwarunkowania, w jakich znalazła się Polska i Polacy w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, po pomyślnie rozstrzygniętym referendum. Należy dołożyć wszelkich starań, aby polska racja stanu była należycie rozpoznawana i chroniona przez wszystkie opcje polityczne.

 

Dom Polski to dom rodzinny, dom ojczysty, dom państwowy, dom społeczny - to specyficzny klimat osobistych i zbiorowych losów, to symbol życia, to znak pewności i nadziei. Chcemy, aby w Domu Polskim wszyscy doznawali duchowej i materialnej solidarności, aby czuli się w nim dobrze. Jest on przede wszystkim nad Wisłą i Odra., ale także wszędzie tam, gdzie żyją ludzie z polskim rodowodem, gdzie istnieje poczucie polskiej wspólnoty, patriotycznego rodowodu, duchowej jedności i dążenie do pomnażania dorobku polskiego dziedzictwa kulturowego i dóbr materialnych kraju.

 

Dziś Polakom potrzebna jest praca, spokój oraz mocne i przyjazne Państwo. Historia daje nam szansę, by dowieść sobie i światu, że potrafimy pracować i współpracować mądrze oraz skutecznie. To nasze prawo i nasz obowiązek.

 

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski chce wyrażać i dokumentować ten obowiązek oraz zaszczepiać go swoim członkom. Wokół służby dla Polski chcemy jednoczyć Polaków w Kraju i za granicą. Pragniemy przyczyniać się do wzmocnienia szans dla Polski, wszystkich Polek i Polaków zarówno w Ojczyźnie jak i rozsianych po całym świecie.

 

Stowarzyszenie deklaruje swoją otwartość i gotowość do współdziałania przy budowie struktur organizacyjnych, których zadaniem będzie pomoc, opieka i stworzenie namiastki Ojczyzny Polakom mieszkającym w różnych krajach świata. Popieramy tworzenie Domów Polskich wszędzie tam gdzie to będzie możliwe i będziemy w tym procesie aktywnie uczestniczyć. Niech będą one ośrodkami promocji Polski w świecie, niech dobrze służą Ojczyźnie i Polakom poza granicami kraju. Niech staną się emanacją, polskości, skarbnicą kultury i tradycji. Niech będą źródłem sił dla tych, których los rzucił w obce strony i wsparciem dla tych, którzy dla tej Ojczyzny pracują poza granicami kraju. Dom Polski chce się czuć współautorem tych wszystkich, podejmowanych w słusznej sprawie, działań.

 

Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski wychodzi także naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu tych obywateli, którym nie jest obojętna przyszłość państwa polskiego - państwa bezpiecznego, zewnętrznie i wewnętrznie, demokratycznie rządzonego i sprawiedliwego społecznie. Nie jest nam obojętny los ludzi bezrobotnych, starych, niedołężnych i życiowo nieporadnych.

 

Naszą troskę wzbudza brak jasnych perspektyw dla młodego pokolenia. Doskonalenie systemu demokratycznego i społecznej gospodarki rynkowej, nie może przebiegać w drodze reform nie uwzględniających potrzeb ludzi młodych, zaniedbywania oświaty, nauki, kultury i systemu racjonalnej opiekuńczości społecznej. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do deprecjacji postaw patriotycznych i osłabienia więzi narodowych.

 

Oczekujemy od władz pilnego rozwiązywania tych wszystkich problemów, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Jednak w tym miejscu wyraźnie musimy podkreślić, że żadna władza ich nie rozwiąże bez wyzwolenia społecznej inicjatywy i sił, które nadadzą ton i tempo rozwojowi kraju. Rolą organizacji pozarządowych, rolą Stowarzyszenia Obywatelskiego »Dom Polski« jest pobudzanie aktywności życiowej i kreacja samoorganizacji obywateli, kreacja woli przemian i poprawy jakości życia.

 

Deklarujemy naszą determinację w tworzeniu warunków wyzwalania tej aktywności, która niezbędna jest dla przeprowadzenia reform społecznych oraz współdziałanie ze wszystkimi organami władzy, rządowymi i samorządowymi organizacjami i stowarzyszeniami.

 

Uznając potrzebę stałego upowszechniania nowoczesnego rozumienia polskiej racji stanu chcemy w tych kwestiach współpracować z ludźmi wyznającymi różne systemy wartości i opcje polityczne. Sądzimy, że w interesie kraju powinniśmy i w tej kwestii aktualizować kontakty ze środowiskami polonijnymi, w szczególności na płaszczyźnie edukacyjnej i naukowej, ale również gospodarczej.

 

Źródłem sukcesu Polski może i powinien być powrót do korzeni tzn. do tych wartości, które kształtowane przez wieki, tworzyły i umacniały państwo, a naród utrzymywały w jedności. Do tych symboli i tradycji ma prawo całe obywatelskie społeczeństwo. Te symbole i wartości tworzą bowiem społeczeństwo silnym, a jedynie silne społeczeństwa mają tendencje do uniwersalizmu. Słabe są zazwyczaj partykularne. Dlatego właśnie tych wartości, stanowiące dobro ogólnonarodowe, będziemy jako Stowarzyszenie bronić.

 

Oświadczamy ponadto, że my członkowie Stowarzyszenia Obywatelskie­go Dom Polski, jako organizacja pozarządowa, patriotyczna i proeuropejska, chcemy oddziaływać na kształt, tempo i kierunek rozwoju kraju. Chcemy także by nasze polskie tradycje, nasza kultura miały wpływ na kształt przyszłej Europy. Abyśmy my - Polacy - we wspólnej Europie mieli swój własny Polski Dom.

 

Najbardziej charakterystyczne przykłady działań organizacji:

· *Stowarzyszenie w okresie minionych lat zdołało zbudować strukturę wolontariatu młodzieżowego, angażującego się głównie w aktywność pro-europejską i pro-społeczną w kraju;

· *Przeprowadzane są praktyki dla studentów studiów politologicznych, ekonomicznych i pedagogicznych;

· *Organizowane są zajęcia i kursy szkoleniowe z zakresu wiedzy o świecie w ramach Akademii Europejskiej;

· *Odbywają się warsztaty studyjne oraz seminaria dotyczące uniwersalizmu i globalizmu oraz dialogu kultur, cywilizacji i religii;

· *Publikowane są materiały konferencyjne i seminaryjne w seriach wydawniczych pod nazwą „Kolegium Myśli Otwartej”

· *Ukazuje się biuletyn informacyjny o życiu organizacji;

· *Poważne jest zaangażowanie Stowarzyszenia w rozwój kontaktów z organizacjami społecznymi w Europie i w Azji. Długoletnia tradycja współpracy łączy Stowarzyszenie z odpowiednimi organizacjami w Niemczech, na Ukrainie oraz w Chinach;

· *W ramach polonijnych kontaktów godne odnotowania są formy współpracy w Niemczech i w Białorusi. Do tradycji należy zaliczyć letnie szkoły dla studentów białoruskich;

· *Organizacja zaangażowała się w aktywność proeuropejską i wspólnie z federacjami Forum Europa oraz Dom Europejski organizowała konferencje: „Wizje jedności europejskiej” (2002) „Europa jutra - kryzys czy rozwój” (2006).„Zjednoczeni dla Europy” ( 2006.);

 

W wyniku seminariów oraz monitoringu publikacji odbywają się

           cykliczne konferencje pod nazwą „Tożsamość narodowa i świadomość

           europejska”;

· *Ważna część programu dotyczy projektów regionalnej aktywności, realizowanej we własnych  środowiskach pod wspólnym tytułem „moja mała ojczyzna”. Polega to na organizowaniu konkursów i szkoleń na temat umiejętności korzystania z unijnych funduszy regionalnych;

· *Przykładem aktywności regionalnej jest powołanie organizacji Fundacja Obywatelska Rozwoju Mazowsza;

· *Kształtowany jest ruch społeczny innowacyjności i kreatywności zarówno zbiorowej jak i osobistej. Przykładem tego jest tworzenie szkół liderów społecznych gospodarczych. Organizacja jest inicjatorem instytucji społecznych pod nazwa „Szansa”, które wespół z samorządami regionalnymi promują aktywność i wspomagają przedsiębiorczość życiową ludzi i rozwój ich otoczenia ;

Ogłoszono konkurs na tytuł „człowiek szansy”. Organizacja jest współrealizatorem dorocznego konkursu pod nazwą „europrodukt”;

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 161 lok. 2.
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22)....
e-mail: biuro@dompolski.org.pl
Komórka: + 48 602 744 611 [Sekretarz Zarządu]
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl