• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg

Wydarzenia

Kalendarium działalności w 2012 roku Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski.

Ważniejsze wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez  Stowarzyszenie.

 

Luty

 

Staraniem Stowarzyszenia ukazała się na rynku wydawniczym publikacja,  Informator Nr 3 „Polska Chiny- współpraca społeczna”. Publikacja  zawiera 190 stron, na których zamieszczone zostały materiały informacyjne, dokumentujące  współpracę,  a także materiały refleksyjne na temat aktualnego stanu stosunków polsko-chińskich. Publikacja zastała zaprezentowana w marcu 2012r. w Ambasadzie ChRL, na spotkaniu  z udziałem Ambasadora ChRL. Komunikat informacyjny na temat wydawnictwa został umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

Marzec

 

 1. Upamiętnienie 25-lecia powstania Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego poprzez prapremierowe przedstawienie w Teatrze „Rampa” sztuki Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata”, dla kilkuset osób zaproszonych przez OKHRS.
 2. Narada władz Polskiego Stowarzyszenia Dom Europejski i Stowarzyszenia Obywatelskiego Dom Polski z udziałem Włodzimierza Cimoszewicza. Opracowano wnioski dla społecznej aktywności proeuropejskiej w warunkach kryzysu gospodarczo społecznego Przyjęto stosowny tekst oświadczenia.

 

Kwiecień

 

 1. Zakończenie prac zespołu redakcyjnego, pracującego pod kierownictwem Antoniego Dragana wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego  przygotowującego umowę o współpracy pomiędzy Fundacją Ogólnopolskiej Komisji  Historycznej a rektoratem Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Uroczystość podpisania umowy miała miejsce w kwietniu 2012 w Warszawie. Podpisy złożyli prof. Adam Koseski, Rektor Akademii oraz Wiesław Klimczak prezes Zarządu Fundacji.
 2. 25 kwietnia Doroczne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Komisji Historycznej w sali lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie. Honorowym gościem Zgromadzenia był Włodzimierz Cimoszewicz, który  uhonorowany został medalem Komisji  „Za zasługi dla ruchu studenckiego”.  Honorową nagrodę zespołową otrzymał Chór Politechniki Gdańskiej  a honorową nagrodę indywidualną Kazimierz Jaszczyk, były wiceprzewodniczący RN ZSP ds. ekonomicznych.
 3. Ogólnopolskie spotkanie działaczy ruchu postudenckiego w Klubie Hybrydy,
 4. Krajowa dyskusja panelowa wolontariatu młodzieżowego w Muzeum Niepodległości Polski, z udziałem prof. Longina Pastusiaka . Tematem dyskusji było: „Polska wobec wyzwań globalizmu”.

 

Maj

 

 1. Udział  Stowarzyszenia w organizowanych przez Związek Kombatantów i  Weteranów Wojny w  krajowych i regionalnych obchodach święta 3 Maja – Święta Konstytucji oraz 8 maja Święta Zwycięstwa.
 2. Grupa przedstawicieli Stowarzyszenia uczestniczyła w wyjeździe studyjnym  „Poznaj Chiny” oraz w międzynarodowym seminarium „Dialog i porozumienie” w Pekinie. Grupą kierowali : prof. Józef Haber oraz Medard Masłowski

 

Lipiec/sierpień

 

W siedzibie Stowarzyszenia miały miejsce, w lipcu i w sierpniu dwa spotkania dyskusyjne członków kierownictwa Stowarzyszenia z delegacją władz Rady Konsultacyjno-Politycznej ChRL oraz z delegacją władz prowincji CHEJANG. Delegacja pierwsza, której przewodniczył Huang Mengfu interesowała się problematyką praw człowieka oraz społeczeństwa obywatelskiego. Delegacja druga, której przewodniczył Dyrektor Generalny Kuratorium Oświaty prowincji CHEJANG omawiała sprawy współpracy w zakresie edukacji i szkolnictwa.

 

Wrzesień

 

W Pszczewie (woj. wielkopolskie) odbyło się seminarium poświęcone problematyce przeszłości i teraźniejszości przygranicznych regionów Polski i Niemiec. Seminarium nosiło nazwę „Wspomnienia byłych i obecnych  mieszkańców Pszczewa w kontekście budowania nowych relacji w stosunkach polsko-niemieckich”. Seminarium prowadził Łukasz Robak, prezes zarządu Fundacji na rzecz Polsko - Niemieckiego Dobrosąsiedztwa. List do uczestników seminarium skierował prezes Zarządu Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”.

 

Październik

 

 1. Staraniem Fundacji realizowanymi wespół ze Stowarzyszeniem ukazał się kolejny numer publikacji „Zeszyty Historyczne Komisji”.  Jest on całości poświecony  tematyce studenckiego ruchu turystycznego oraz sposobów jego finansowania. Autorem opracowania jest Bronisław Stępień.
 2. Ogólnopolskie spotkanie studenckiego wolontariatu na Uniwersytecie Warszawskim. Społeczna aktywność wolontariatu młodzieżowego koncentrowała się na współuczestnictwie w organizacji wydarzeń krajowych i międzynarodowych Stowarzyszenia. Pracą wolontariatu kierował Grzegorz Szcześniak. Spotkanie stanowiło podsumowanie rocznej działalności wolontariatu.

 

Listopad

 

 1. W ramach przygotowań do Konferencji „Europa- Chiny. Rola  Organizacji Pozarządowych”  utworzona została przez Stowarzyszenie i „uruchomiona” specjalna strona internetowa konferencji: www.konferencja-eucn.pl  Stronę przygotował i prowadził Michał Garwacki.
 2. Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski” spełniało rolę jednego z organizatorów przedsięwzięcia pod nazwą Chiński Tydzień Kultury Tybetańskiej, w dniach od 5 do 11 listopada 2012r. Opis przebiegu wydarzeń Tygodnia omawiany był na zebraniu Zarządu. Przedstawione zostały na nim wnioski i propozycje związane z kształtowaniem się społecznej współpracy polsko– tybetańskiej. Oficjalnym zakończeniem Tygodnia było  spotkanie w dniu 10 listopada 2012r w siedzibie Stowarzyszenia, z udziałem polskich i chińskich organizatorów Tygodnia. Stronę chińską reprezentowała Liu Xuan, Dyrektor Biura Prasowego Rady Państwa ChRL oraz Wang Wengang, Radca Minister Ambasady ChRL w Warszawie. Przebieg Tygodnia przedstawia 4 numer Informatora „Polska – Chiny. Współpraca Społeczna”.
 3. Staraniem Stowarzyszenia „Dom Polski” ukazał się kolejny, 9 numer wydawnictwa „Zeszyty Europejskie”, pod tytułem „Europejskie wyzwania wobec kryzysu”. Treść numeru o objętości 280 stron zawiera informacje i dokumentacje będące świadectwem aktywności proeuropejskiej oraz materiały inspirujące do refleksji nad dalszym jej kształtowaniem. Omówienie numeru 9 Zeszyty Europejskie ukazało się na stronach internetowych Stowarzyszenia.
 4. Robocza narada władz Stowarzyszenia, na której omówiono informację o odbytej konferencji nt. „ bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych –problemem rozwoju społeczno gospodarczego kraju.” Wnioski przedstawił Janusz Bandurski, prezes Fundacji „Mazowsze”. Władze Stowarzyszenia „Dom Polski” podpisały rezolucję przyjętą na konferencji w sprawie planu społecznej aktywności na rzecz zatrudnienia absolwentów wyższych uczelni oraz służącemu temu celowi projektowi utworzenia społecznego ośrodka „Przyszłość”.
 5. Udział  Stowarzyszenia w organizowanych przez Związek Kombatantów i  Weteranów Wojny krajowych i regionalnych obchodach święta 11 Listopada – Dnia Niepodległości Polski.
 6. W siedzibie Stowarzyszenia odbyło seminarium poświęcone prezentacji i promocji wydawnictwa  pt. „Ujmujący Iran”, na temat historycznych i współczesnych problemów tego kraju. Wydawnictwo przygotował zespół pracowników i studentów katedry Cywilizacji Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowanej przez dr Marka Moronia. W seminarium wziął udział Ambasador Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie.
 7. Stowarzyszenie uczestniczyło w zwołanej we Wrocławiu konferencji pod nazwą „Katolicy i prawosławni razem dla rozwoju ludzkości.” Inspiratorem tej konferencji była organizacja  Społeczna Inicjatywa Chrześcijańska, kierowana przez prof. Józefa Habera, członka władz Stowarzyszenia „Dom Polski”. Do uczestników konferencji list z pozdrowieniami skierował prezes Zarządu Stowarzyszenia.
 8. Ogólnopolskie Spotkanie Pokoleń w klubie Hybrydy. Uczestniczył w  nim Jerzy Buzek, b. premier Rządu RP, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

 

Grudzień

 

 1. Z inicjatywy Stowarzyszenia zawiązała się grupa inicjatywna, zebrana pod przewodnictwem Tadeusza Otulaka, która podjęła prace nad sformułowaniem ideowego programu oraz praktyki działalności obywatelskiej zakresie demokracji socjalnej.
 2. Z udziałem przedstawicieli Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz Fundacji Edukacyjnej „ Perspektywy” odbyło się spotkanie założycielskie grupy organizacyjnej programu dyskusji w sprawie nowego modelu edukacji oświaty publicznej.
 3. We współdziałaniu z Centrum Języka i Kultury Polskiej  dla Cudzoziemców w Lublinie oraz z Fundacją „Linquae Mundi” w Warszawie były kontynuowane prace na rzecz programu Stowarzyszenia, zmierzającego do rozszerzanie aktywności społecznej wśród ludzi żyjących w naszym kraju, a pochodzących z zagranicy.
 4. 15-17 grudnia Przyjęcie przez Stowarzyszenie oficjalnej delegacji CAFIU, pod kierownictwem Pani Wang Zhizhen, wiceprzewodniczącej Rady Konsultacyjno- Politycznej ChRL, (wyższa izba parlamentu) oraz wiceprezydent Stronnictwa Inteligencji Chińskiej. Delegację CAFIU przyjął Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu RP. Delegacja spotkała się także z Włodzimierzem Cimoszewiczem b. Premierem Rządu RP.
 5. 15 grudnia Obrady Konferencji „Europa- Chiny. Rola  Organizacji Pozarządowych” w hotelu Sofitel/Victoria, w Warszawie. Uczestniczyło w niej około 300 osób, reprezentujących Polskie, Europejskie i Chińskie organizacje pozarządowe. Konferencja była efektem dwuletniej współpracy w tej sprawie głównych jej organizatorów: polskiego Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski” oraz chińskiej organizacji CAFIU. Konferencję prowadzili szefowie tych organizacji Wiesław Klimczak prezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Ni Jian sekretarz Generalny CAFIU. Przebieg konferencji oraz wnioski z niej wynikające zaprezentowane zostały, zarówno na stronach internetowych, jak i w wydawnictwach organizacyjnych. Przygotowywana jest książka, która w języku polskim i angielskim przedstawi dorobek konferencji.  Konferencja obszernie omówiona została w nr 4 kwartalnika CAFIU  „Internationale Unterstanding”.
 6. 12-16 grudnia Przyjęcie  roboczej delegacji CAFIU, której przewodniczył Liu Kaiyjang, Zastępca Sekretarza Generalnego CAFIU. W siedzibie Stowarzyszenia rozmawiano o planach dalszej współpracy obu organizacji. Delegacja CAFIU spotkała się także z władzami Fundacji „Amicus Europea”, z prezesem jej Zarządu Andrzejem Majkowskim.

 

Opr.AD/16/2013r.

Kalendarium działalności Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski” od 1997 do 2011 roku – najważniejsze inicjatywy programowe i wydarzenia.

 

I

 

Zgodnie z programowym powołaniem Stowarzyszenie od początku swego powstania, uczestniczy w głównych wydarzeniach obywatelskiego społeczeństwa obywatelskiego jakimi są wybory do parlamentu krajowego (sejmu i senatu) oraz do sejmików samorządów terytorialnych wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Wielu członków Stowarzyszenia występuje na listach wyborczych do tych przedstawicielskich organów społeczeństwa obywatelskiego.

 

II

 

Swoje programowe powinności Stowarzyszenie spełniało poprzez doroczne inicjatywy inspirujące kreatywność i aktywność obywatelską. Służyły temu celowi konkursy pod nazwą „człowiek szansy" oraz „laur obywatelski". Odbywały się okresowe spotkania dyskursu społecznego w ramach specjalnej struktury organizacyjnej- „Kolegium Myśli Otwartej". Z okazji świąt narodowych 3 go maja oraz 11 listopada organizowane były konferencje pod nazwą „patriotyzm dnia codziennego".

 

III

 

Dorobek programowy i organizacyjny Stowarzyszenia ujawnia się w wydawnictwach i publikacjach. Ich dotychczasowy rejestr obejmuje 80 pozycji. Wszystkie publikacje stowarzyszenia zostały wydane przy pomocy Domu Wydawniczego Elipsa w Warszawie. Spis tytułów wydawniczych zamieszczony jest na stronie internetowej Stowarzyszenia. Wydawnictwa stanowiły inspirację do działalności społecznej oraz były impulsem do dyskursu społecznego.

 

IV

 

Stowarzyszenie spełniało swoje programowe obowiązki w kształtowaniu polskiej i uniwersalnej racji stanu, rozwijając aktywność służącą otwarciu i współpracy międzynarodowej. Skupiała się ona na problematyce europejskiej , niemieckiej i chińskiej. W tym celu nawiązana została ścisła współpraca z Polskim Stowarzyszeniem „Dom Europejski". Przez kilkanaście lat Stowarzyszenie współdziałało z Fundacją Polsko Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego im. Wita Stwosza.

 

V

 

Stowarzyszenie stworzyło ruch sieciowej współpracy organizacyjnej z wieloma stowarzyszeniami oraz instytucjami społecznymi tego ruchu. Ową sieć nazwano „Forum Integrum". Ustanowiły je takie organizacje jak: Polskie Stowarzyszenie Dom Europejski, Fundacja Ochrony Polsko- Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego im. W. Stwosza, Fundacja Polskiej Racji Stanu im. Kamila Norwida, Stowarzyszenie i Fundacja Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego, Stowarzyszenie Rzeczypospolita Obywatelska, Fundacja Obywatelska Wspierania Rozwoju Mazowsza, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

VI

 

W swojej historii, Stowarzyszenie trzykrotnie odwoływało się w dyskursie publicznym do swojego programu ideowego oraz metod swojego działania. Powoływane były wówczas Komisje Programowe. Ostatnia funkcjonowała w latach 2010 – 2013 pod kierownictwem Prof. Jerzego Sułka i prof. Józefa Habera. Plon jej pracy umieszczany na stronach internetowych zamknięty został oświadczeniem programowym.

 

VII

 

Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski" wespół z Polskim Stowarzyszeniem „Dom Europejski" uczestniczyło jako oficjalny podmiot społeczny w organizacji kampanii referendalnej w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej.

 

VIII

 

Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski" mocą umowy o współpracy z Ogólnopolską Komisją Historyczną Ruchu Studenckiego oraz z jej Fundacją stało się aktywnym uczestnikiem działań w środowisku polskiej inteligencji. Było współorganizatorem krajowych obchodów 50 lecia ZSP oraz 60 lecia ZSP (2010rok).

 

IX

 

Ustanowiony został medal „Za zasługi dla ruchu studenckiego", którym uhonorowano przeszło 500 osób.

 

X

 

Począwszy od 2003roku Stowarzyszenie organizowało wolontariat młodzieżowy i studencki służący nabywaniu doświadczeń i praktyki społecznej. Uczestnicy wolontariatu brali udział w praktykach społecznych w ramach struktur organizacyjnych „Forum Integrum" . Była to specyficzna szkoła młodych liderów społecznych. Roczne cykle praktyk wolontariackich, na podstawie specjalnych indeksów kończyły się przyznawaniem certyfikatów – zaświadczeń. Dotychczas otrzymało je 380 osób.

 

XI

 

Dorobek i doświadczenie organizacji oraz dokumentacja jej aktywności , wespół z innymi podmiotami społecznymi zawarte są w następujących cyklach wydawniczych: 4 tomy wydawnictwa „Biuletyn Dom Polski" 9 numerów wydawnictwa „Zeszyty Europejskie", 15 numerów wydawnictwa „Biuletyn Fundacji Ochrony Polsko- Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego", 7 tomów wydawnictwa „Dylematy Sąsiedztwa", 9 numerów wydawnictwa „Informator Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego", 4 numery wydawnictwa Informator „Polska- Chiny współpraca społeczna", 3 tomy wydawnictwa „Kolegium Myśli Otwartej".

 

XII

 

Pośród inicjatyw aktywności społecznej Stowarzyszenia, zarówno krajowej jak i międzynarodowej, do szczególnie ważnych należą następujące przedsięwzięcia:

 

1.Międzynarodowa konferencja w Białymstoku pod nazwą „Trans graniczna współpraca europejska", październik 1997 rok. Wydano drukiem materiały konferencji w języku polskim i niemieckim.

 

2.Międzynarodowa konferencja w Warszawie pod nazwą „Wizje jedności europejskiej" czerwiec 2002 rok. Współorganizatorem konferencji była Międzynarodowa Federacja Dom Europe (FIME) z siedzibą w Saarbrucken. Materiały z konferencji zostały wydane drukiem w językach polskim ,angielskim i niemieckim.

 

3."III Europejski Kongres Dialogu i Uniwersalizmu" w Warszawie, sierpień 2003 roku. Audytorium Maximum UW. Współorganizatorem Kongresu było wydawnictwo Dialog i Uniwersalizm oraz Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Materiały Kongresu zostały omówione na łamach tego czasopisma.

 

4.Dwukrotne międzynarodowe konferencje pod nazwą „Filozofia przebaczania i pojednania" odbyły się w Warszawie , marzec 2007 oraz maj 2009r. Materiały zostały opublikowane w kwartalniku „Przegląd Filozoficzno – Literacki" oraz w wydawnictwie „Zeszyty Europejskie" tom IV i V. Wydano polsko-niemieckie opracowanie „Europa-kontynent pojednania"

 

5.Krajowa konferencja „Teoria i praktyka społeczeństwa obywatelskiego" Warszawie, marzec 2009 r. Materiały zostały opublikowane w wydawnictwie „Zeszyty Europejskie" oraz Biuletyn „Dom Polski".

 

6.Międzynarodowa konferencja „Europa – Chiny. Rola Pozarządowych Organizacji" Warszawa grudzień 2012 r. Materiały z konferencji zostały opublikowane w języku polskim, w wydawnictwie Informator 4 „Polska- Chiny, współpraca społeczna". W języku angielskim materiały ukazały się w chińskim kwartalniku „International Understanding" 1, 2 -2013

 

7.Międzynarodowa konferencja „Europejska Polityka Regionalizmu" październik 2008r. Białystok i Hajnówka.

 

8.Jubileuszowe koncerty z okazji 50 lecia i 60 lecia ZSP w kwietniu 2000r i 2010 w Auli Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie prezentujące dorobek studenckiego ruchu kulturalnego.

 

9.Współudział w organizacji obchodów Chińskiego Tygodnia Kultury Tybetańskiej, Warszawa 2012, koncert w Sali Kongresowej PKiN .

 

10. Z okazji rocznic 2000 lat chrześcijaństwa oraz 1000 polsko- niemieckich stosunków współudział w organizacji dwukrotnych konferencji w Gnieźnie (2000r i 2001 r) oraz w konferencji w Kołobrzegu pt. „Przeszłość i teraźniejszość stosunków polsko- niemieckich".

 

11. Kilkakrotne konferencje krajowe i międzynarodowe o tematyce proeuropejskiej w Warszawie m. innymi , w roku 2004 „Zjednoczeni dla Europy", 2005 „Partnerstwo dla Europy", w 2006 „ Europa jutra – kryzys czy rozwój".

 

12. W latach 2001-2004 był realizowany wielostronny, polsko- niemiecki projekt (MOE) poświęcony popularyzacji Unii Europejskiej. Omówienie realizacji tego projektu znajduje się w wydawnictwie Biuletyn Fundacji im. Wita Stwosza w kolejnych numerach wymienionych lat.

 

13.W roku 2003 był przeprowadzony roczny projekt polsko- niemiecki pod nazwą „Dialog społeczny na rzecz Europejskiej Strategii Zatrudnienia". Została wydana specjalna publikacja poświęcona temu zagadnieniu.

 

14. W latach 2008 i 2009 przeprowadzono cztery polsko- niemieckie panele dyskusyjne pod nazwą „obsesje antyniemieckie i antypolskie" oraz „polsko- niemieckie sąsiedztwo rozwoju i współpracy". Omówienie tych paneli dyskusyjnych znalazło się w wydawnictwie „Dylematy Sąsiedztwa" tom VI i VII oraz w miesięczniku „Polen Und Wir" (Polska i My).

 

Opr. W.Klimczak/X/2013r.

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 161 lok. 2.
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22)....
e-mail: biuro@dompolski.org.pl
Komórka: + 48 602 744 611 [Sekretarz Zarządu]
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl